El Ple aprova la moció de la CUP per frenar el fracàs escolar i millorar l'èxit escolar

La moció presentada al Ple municipal servirà per complementar les moltes accions i programes que ja es fan al municipi per millorar l'èxit escolar de l'alumnat celoní i batllorienc.

La CUP al Ple 31 de gener 2019

Les conseqüències que té el fracàs escolar sobre les persones i les societats tenen un impacte a dos nivells. En primer lloc, afecten la vida de les persones limitant les seves oportunitats de participació social, cultural i econòmica en la societat. Les dades revelen una forta correlació entre el nivell formatiu i les possibilitats d’accedir a una feina qualificada, de mantenir-la i de promocionar professionalment.

En segon lloc hi ha les conseqüències col·lectives, que es manifesten a llarg termini i condicionen el potencial econòmic i social d’un país. De fet, els ciutadans que han renunciat prematurament a la seva formació registren un menor interès i participació en els processos democràtics i, en termes econòmics, els efectes d’aquest fenomen són visibles en la competitivitat i la innovació.

Mesures per millorar l'èxit escolar i frenar el fracàs escolar

1. Establir un Pla local per a la Millora de l’Èxit Educatiu i contra el Fracàs Escolar, que des d’una mirada multifactorial aporti recursos per aconseguir un major índex d’alumnes graduats a la secundària dins el sistema ordinari. L’establiment d’aquest pla de xoc ha de permetre, de retruc, alleugerir la càrrega que en l’actualitat hi ha sobre l’escola d’adults i els programes de segones oportunitats. Aquest pla ha d’implicar:

a. Augmentar els recursos d’atenció a la diversitat que permeten atendre adequadament els alumnes NEE (vetlladores, aules d’acollida, reforç docent a les aules, integradors socials...).

b. Fomentar plans de formació pel professorat i professionals de l’educació que els proporcionin eines per realitzar una millor aproximació a l’alumnat amb dificultats.

c. Creació d’espais municipals on es proporcioni el reforç educatiu i emocional als joves i on es produeixi una orientació i l’acompanyament acadèmicoprofessional per promoure la incentivació de la continuïtat dels estudis i/o inserció laboral.

d. Implementar un espai d’estudi i de reforç escolar per a adolescents (infants que han acabat 6è de primària o adolescents que estan cursant l’ESO), durant el mes de juliol.

2. Potenciar el suport a l’estudi a través de Tallers d'Estudi Assistit (TEA) que actuen com una eina més en el reforç educatiu dels infants i en la lluita contra el fracàs escolar. Més enllà de l’acompanyament realitzat per Càritas, es proposa potenciar l’actual sistema de TEA present a les escoles públiques ampliant la dotació pressupostària i el nombre d’hores assignades a cada escola pública.

3. Potenciar i augmentar la dotació pressupostària d’aquella oferta formativa que combina activitats de caràcter més lúdic (esport, música, arts...) amb el treball de continguts acadèmics, com són els actuals projectes adreçats a l’alumnat en situació de vulnerabilitat social i/o amb dificultats de seguiment acadèmic (Projecte colors, mètode glifing, impuls per la lectura, mètode Gabarró, etc.).

4. Traslladar aquesta moció en el mateix format que s'ha entrat a registre a les direccions dels centres educatius de Sant Celoni i La Batllòria i les seves respectives AMPA/AFA.

Les conseqüències que té el fracàs escolar sobre les persones i les societats tenen un fort impacte tant per a la persona i les seves oportunitats socials i econòmiques, com per al col·lectiu.