La CUP s'absté davant la proposta de regular els preus públics dels serveis socials

Al Ple municipal del 31 de maig la CUP va prendre la decisió d'abstenir-se davant del que considera una normativa que beneficiarà molt més les rendes altes. Tenint en compte que els recursos són finits, no es poden quasi universalitzar certs serveis imprescindibles, ja que els recursos que s'estalvien les rendes més altes es podrien destinar a altres problemàtiques greus (beques menjador, transport escolar, etc.).

CUP Sant Celoni la Batllòria

Els arguments de la CUP per abstenir-se en el punt sobre les ordenances reguladores de preus públics dels Serveis Socials

"Copsem la bona voluntat de la proposta però no entenem el nou sistema de trams i bonificacions per al servei del SAD (Servei d'Atenció Domiciliària) i del SAM (Servei d'Atenció Multidisciplinària).

Revisats el nou escalat de preus públics del SAD i SAM no acabem d’entendre per què s’han utilitzat aquests coeficients multiplicadors de l'IRSC. Amb la nova normativa (gairebé) s'universalitza el servei, per tant, tothom acabarà pagant molt i molt poc pel servei tot i tenir una renda disponible força elevada. Una cosa és la progressivitat i una altra cosa és, considerant la lògica finita dels recursos públics, acabar beneficiant les rendes altes.

Per exemple:

  • Pel que fa al SAM, una família de 4 membres amb uns ingressos mensuals de 2.490 euros (sou mensual de 1.245 per cadascun dels progenitors)  tindrà una bonificació del 50%.
  • Pel que fa al SAD, una persona amb ingressos mensuals de 2.770 euros mensuals tindrà una bonificació del preu del servei per hora del 45% o una família de 4 membres amb uns ingressos mensuals de 3.662 euros (sou mensual de 1.831 per cadascun dels progenitors) pot arribar a tenir una bonificació del 83% del servei (de pagar 1200 euros/mensuals pel servei en pagaria 200 euros/mensuals).

Com hem dit, en un context amb majors recursos el SAD i SAM haurien de ser serveis universals, malauradament no hi ha recursos per a tot, i l’ampliació de rangs proposada que fa tendir el sistema cap a la gratuïtat –en un context de recursos finits- general, com a efecte col·lateral, la reducció de recursos cap a d’altres problemàtiques socials també prioritàries (beques menjador, transport escolar, beques per casals, beques de llibres, tarifació social EBM, etc.). En definitiva, aquesta proposta trasllada recursos que podrien anar als més desfavorits cap a les rendes mitjanes altes.

En el cas del SAD, l’actual plec de condicions marca un total de 13.800 hores de servei. Una no subvenció del servei a les rendes altes permetria, per exemple, ampliar les hores totals de l’adjudicació i, per tant, ampliar el nombre d’hores d’atenció setmanals (per exemple de 4 a 8 hores) o ampliar el nombre de destinataris del servei. Des del nostre punt de vista, caldria prioritzar l’ampliació de les hores dels usuaris vulnerables amb rendes baixes, abans que subvencionar els preus públics dels usuaris amb rendes més altes.

En definitiva, en la mesura que els recursos són finits l'actual gradació és desmesurada. Amb una gradació més ajustada es podria dotar de més hores les persones necessitades i més vulnerables i redireccionar recursos cap a d'altres recursos i/o beques que es mantenen amb barems obsolets.

De nou, això demostra una gestió poc estratègica per part de l’equip de govern i una manca de capacitat per distribuir racionalment els recursos intraàrea i interàrea. Un exemple més per impugnar els pressupostos recentment aprovats entre Convergència i Unió i el Partit Socialista.

Per això la CUP s'absté, atès el desacord amb el nou barem emprat al SAD i al SAM."

Cal prioritzar l’ampliació de les hores dels usuaris vulnerables amb rendes baixes abans que subvencionar els preus públics dels usuaris amb rendes més altes